มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) และทักษะการคิดวิเคราะห์(Critical Thinking)การปฏิบัติ(Action)
2. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
 • ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน  เช่น   ใช้โปรแกรมในการคำนวณ  จัดเรียงข้อมูล   ค้นหาข้อมูลสรุปผลและทำรายงาน
 • ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการนำเสนอข้อมูล
3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร  ผู้ส่ง ผู้รับ  สื่อกลางโพรโทคอล
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอลชนิดเดียวกัน
 • วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม
4.บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์
8.ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 • การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม
9.ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 • คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
10.ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล  กลุ่ม องค์กรในงานต่างๆ
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน
12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน
 • ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
13.  บอกข้อความควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น

Advertisements
%d bloggers like this: