4. บุคลากร (peopleware)

บุคคลกร คือบุคคลที่สำคัญ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหากต้องให้งานมีประสิทธิผลมากที่สุด  จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมหรือดำเนินการให้บุคลากรหันมาให้ความสำคัญ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นฐานสำคัญในการใช้ไอทีเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม

 

ประเภทของบุคลากรในงานคอมพิวเตอร์
                – ระดับผู้บริหาร (Administration) ได้แก่ Electronic Data Processing manager: EDP
                – ระดับวิชาการ (Technical)  ได้แก่  System Analyst and Designer, Programmer
                – ระดับปฏิบัติการ (Operation)  ได้แก่ Computer Operator, Keypunch Operator, Data Entry

Advertisements
%d bloggers like this: